دلم گرفته... بدجوری هوس مشهد کردم

حرم امام رضا

السلام ای که تو شمس الشموسی

السلام ای که انیس النفوسی

افتادم از پا، یا حی و با هو

دستم بگیر ای ضامن آهو

من که از جام عشقت مست مستم

خوردم نمک نمکدان را شکستم

اما گرفتی هر لحظه دستم

از روی ماهت شرمنده هستم

ای برده میراث از شاه مردان

از ما گدایان رو بر مگردان