البته من که بی سواد و مزدوری بیش نیستم ولی فکر کنم با این همه شرط و شروطی که آقای روحانی برای انتقاد تعیین فرمودن ، بعید میدونم خودشم حق انتقاد به عملکرد خودش رو داشته باشه!!اصلا!

بعدنوشت  : آقای ظریف الدولهتهوع‌آور لطفا تو رو خدا تو یکی دیگه از دلاوری حرف نزن که جان حسن حال خندیدن ندارم. بیخیال بابا. از همه چی کوتاه اومدید ادعای دلاوریتونم میشه. وقاحت هم حدی داره